❁ NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN KHÔNG LÀM ĐƯỢC, BỒ TÁT GIỚI KHÔNG CẦN PHẢI NÓI

❁ PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

❁ PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

❁ HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ GIỚI LUẬT LÀ KHOA MỤC CHUNG

❁ GIỚI LUẬT LÀ KHOA MỤC CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

❁ TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC - KHUYÊN NÊN SỐNG TRONG CÕI TRẦN HỌC ĐẠO, TAM QUY, NGŨ GIỚI

❁ ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC - KHUYÊN NÊN SỐNG TRONG CÕI TRẦN HỌC ĐẠO, TAM QUY, NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành