MUỐN CHUYỂN CẢNH GIỚI THÌ TRƯỚC PHẢI CHUYỂN CHÍNH MÌNH

MUỐN CHUYỂN CẢNH GIỚI THÌ

TRƯỚC PHẢI CHUYỂN CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Công phu tu học của chính mình tại vì sao không được đắc lực?

Tại vì sao không chuyển được cảnh giới?

Muốn chuyển cảnh giới thì trước phải chuyển chính mình.

Bản thân bạn vì sao mà không chuyển lại được?

Chính là vì tâm bạn không bình đẳng. Tâm không bình đẳng thì không thanh tịnh, không thanh tịnh thì bạn không chân thành.

Tâm bồ đề của bạn, tâm bồ đề là chân tâm của bạn. Chân tâm của bạn đã hoàn toàn bị mê mất, không phải không có, là có mà bị mê mất rồi. Sau khi mê rồi thì dùng vọng tâm. Vọng tâm là hư ngụy, là ô nhiễm. Cái ô nhiễm này chính là khởi lên thất tình ngũ dục, là khởi tham sân si.

Tâm của bạn là tâm ô nhiễm, tâm cao thấp, cứ luôn cho rằng bản thân cao hơn người khác, người khác đều không bằng ta.

Bạn sẽ khởi cái tâm này, như vậy là hoàn toàn trái ngược với chân tâm bổn tánh của chính bạn rồi. Sai là sai ở chỗ này. Thực tại mà nói, nếu như không phải Phật Bồ Tát từ bi dạy bảo chúng ta thì làm sao mà chúng ta biết được.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thỉnh thoảng phát hiện ra được một chút. Họ phát hiện hiện tượng này, trên thực tế cũng là biết nó như vậy nhưng không biết vì sao lại như vậy.

Họ đem cho chúng ta xem thì chúng ta còn hiểu được thấu triệt hơn họ. Chúng ta hiểu được, biết được cái đạo lý vì sao lại như vậy của nó.

Chúng ta biết được không những nước có linh tánh, là sống, nó có sự cảm ứng với tất cả mọi thứ, có cảm ứng với ý niệm của chúng ta, cho nên nó cùng với sắc tướng là có cảm ứng, với âm thanh là có cảm ứng. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng vi trần nhất định cũng có cảm ứng, thực vật nhất định có cảm ứng.

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc vì sao mà mọi thứ đều tốt đẹp vậy?

Chúng sanh ngày ngày nghe Phật A Di Đà giảng Kinh thuyết pháp, hết thảy vạn vật đều đang nghe Phật giảng Kinh thuyết pháp, không những đang nghe Kinh mà chúng còn đang niệm Phật.

***