✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC