KINH ĐIỂN VỀ ĐỨC PHẬT TỪ BI

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

Số bài: 48
* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

* PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

* PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

* PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

* PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

* PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

* PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

* BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

* BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

* MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

* MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 
Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
* PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

* PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

* PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

* PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng