KHÔNG XẢ BỎ THAM SÂN SI, TU ĐƯỢC PHƯỚC THÌ ĐẾN QUỶ ĐẠO SÚC SINH ĐẠO MÀ HƯỞNG PHƯỚC

KHÔNG XẢ BỎ THAM SÂN SI, TU ĐƯỢC PHƯỚC THÌ ĐẾN QUỶ ĐẠO SÚC SINH ĐẠO MÀ HƯỞNG PHƯỚC
0