KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

VIỆC NÀY TRONG PHẬT PHÁP GỌI LÀ THỪA NGUYỆN TÁI LAI

VIỆC NÀY TRONG PHẬT PHÁP GỌI LÀ THỪA NGUYỆN TÁI LAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THỰC SỰ TU HỌC THÌ LÀM SAO CÓ THỂ THÀNH TỰU

KHÔNG THỰC SỰ TU HỌC THÌ LÀM SAO CÓ THỂ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỐNG Ở THẾ GIAN PHẢI VUI VẺ, PHẢI TỰ TẠI

SỐNG Ở THẾ GIAN PHẢI VUI VẺ, PHẢI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH ĐỘ BA KINH ĐỀU PHẢI ĐỌC

TỊNH ĐỘ BA KINH ĐỀU PHẢI ĐỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI KHÔNG DỤNG CÔNG THÌ KHÔNG BIẾT

NGƯỜI KHÔNG DỤNG CÔNG THÌ KHÔNG BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỜI NÓI NÀY CỦA TÔI CÁC BẠN CÓ TIN KHÔNG?

LỜI NÓI NÀY CỦA TÔI CÁC BẠN CÓ TIN KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO QUÁ NẶNG

NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO QUÁ NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI KỲ MẠT PHÁP THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

THỜI KỲ MẠT PHÁP THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỘNG CÁI Ý NIỆM THÌ LÀ VỌNG TƯỞNG

ĐỘNG CÁI Ý NIỆM THÌ LÀ VỌNG TƯỞNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không