KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

ĐÂY GỌI LÀ CÔNG PHU

ĐÂY GỌI LÀ CÔNG PHU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH TỰU CỦA HỌC TRÒ CHÍNH LÀ THÀNH TỰU CỦA TÔI

THÀNH TỰU CỦA HỌC TRÒ CHÍNH LÀ THÀNH TỰU CỦA TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC VỚI PHẬT BỒ TÁT

CHÚNG TA KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC VỚI PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÚ TRỌNG Ở TÍN VÀ NGUYỆN

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÚ TRỌNG Ở TÍN VÀ NGUYỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không