KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TƯỚNG TÙY TÂM CHUYỂN, CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN

TƯỚNG TÙY TÂM CHUYỂN, CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ QUAN HỆ THẦY TRÒ

QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ QUAN HỆ THẦY TRÒ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI NÊN CHĂM CHỈ NỖ LỰC PHỤNG HÀNH MÀ THÚC ĐẨY

PHẢI NÊN CHĂM CHỈ NỖ LỰC PHỤNG HÀNH MÀ THÚC ĐẨY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN THẬT LÀM ĐƯỢC VÔ TỔN NÃO TÂM

CHÂN THẬT LÀM ĐƯỢC VÔ TỔN NÃO TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁCH NÓI TRÁI NGƯỢC VỚI TỰ TÁNH ĐỀU LÀ TÀ SƯ

CÁCH NÓI TRÁI NGƯỢC VỚI TỰ TÁNH ĐỀU LÀ TÀ SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG ĐƯỢC CÓ Ý NIỆM TỔN HẠI CHÚNG SINH

KHÔNG ĐƯỢC CÓ Ý NIỆM TỔN HẠI CHÚNG SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không