HỌ BIẾT KHỔ, HỌ BIẾT RẤT RÕ VỀ KHỔ VUI, RẤT THẤU TRIỆT

HỌ BIẾT KHỔ, HỌ BIẾT RẤT RÕ

VỀ KHỔ VUI, RẤT THẤU TRIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Phật Giáo thường nói: Giàu sang học đạo khó, quý vị xem người giàu có trong thế gian, nếu bảo họ đến học Phật. Quý vị bảo họ đốt hương trên đầu họ làm được, họ đồng ý làm điều này, nhưng bảo họ đến nghe giảng Kinh hai tiếng đồng hồ họ lại vô cùng khó khăn, họ ngồi không yên.

Vì sao vậy?

Vì họ đã quen hưởng lạc, đời này họ vui nhiều khổ ít. Nếu bảo họ phải xa rời nó để cầu sanh Thế Giới Cực Lạc, tôi ở đây đâu thua gì Thế Giới Cực Lạc, họ không sanh khởi được ý niệm này. Vì thế giàu có học đạo khó, trong tám nạn, giàu có là một trong tám nạn đó, đối với họ học đạo rất khó khăn.

Bần cùng học đạo khó, người nghèo khổ ngày ăn không đủ ba bữa, ta bảo họ đến nghe Kinh, họ đâu có tâm trạng này?

Họ bận lo mưu sinh cho cuộc sống. Nên người học Phật thích hợp nhất là thuộc gia đình trung lưu, không giàu lắm cũng không nghèo quá.

Những người này rất thích hợp, họ như thế nào?

Họ biết khổ, họ biết rất rõ về khổ vui, rất thấu triệt. Đức Phật dạy lìa khổ được vui, rất có thể đánh trúng tâm lý của họ, nên họ đến học Phật. Tình hình trong lục đạo cũng như vậy.

Cõi Trời phước báo lớn, nên Thiên Nhân học đạo cũng khó, đúng vậy, không dễ. Đặc biệt là nói về Tịnh Độ, rất khó tiếp thu. Ba đường ác khổ, Phật độ ba đường ác không dễ.

***