HIẾU ĐẠO VÀ SƯ ĐẠO GIÚP NHAU CÙNG HOÀN HẢO

HIẾU ĐẠO VÀ SƯ ĐẠO

GIÚP NHAU CÙNG HOÀN HẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Giáo học căn bản nhất của Phật Pháp, chúng ta Tu Tịnh Độ, ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nói với chúng ta Tịnh Nghiệp Tam Phước là căn bản của người Tu Tịnh Độ, là nền tảng của nền tảng.

Điều thứ nhất trong ba điều là dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư Trưởng.

Hai câu này, quý vị nghĩ xem, không phải là Nho Gia đã nói là Hiếu Đễ sao?

Hiếu dưỡng phụ mẫu là hiếu, phụng sự Sư Trưởng là đễ, cho nên đạo của Thánh Nhân chỉ là hiếu đạo, là sư đạo mà thôi.

Hiếu đạo cùng sư đạo giúp nhau cùng hoàn hảo, hiếu thân tôn sư thì xã hội mới được an định, mọi người mới có thể sống hòa thuận với nhau, nhân họa mới có thể bị tiêu diệt.

***