GIỮ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN ĐÂY TỨC LÀ GIỚI QUANG, LÀ PHÓNG QUANG

0