❁ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

❁ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

❁ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không