ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CÓ TRƯỜNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ CÓ LỚP BẢO ĐẢM NÀY

CHỈ CÓ TRƯỜNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ CÓ LỚP BẢO ĐẢM NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không