✯ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

✯ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

✯ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không