ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Ở THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÌ SAO? NGÀI LÀ TỲ KHEO PHÁP TẠNG

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Ở THẾ GIỚI

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÌ SAO?

NGÀI LÀ TỲ KHEO PHÁP TẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bản thân chúng tôi có kinh nghiệm. Bài chú giải Kinh Bộ Di Đà này, trước đây chúng tôi đều đã giảng qua rồi, Sớ Sao và Yếu Giải đã giảng qua mấy lần.

Đối với sự khế nhập của Tịnh Tông vẫn là ở quyển này, ở trong Chú Giải này nâng cao hơn. Chúng ta biết chư vị Cổ Đức này, thực sự hết thảy tội khổ của chúng sanh, họ đảm đương, họ chịu thay rồi.

Chúng ta nghĩ đến những chúng sanh này còn chịu khổ hay không?

Chúng sanh còn phải chịu khổ, nhưng quả báo mà chúng sanh chịu đã giảm nhẹ. Nếu như không có những vị Phật Bồ Tát này đến giúp chúng ta, thì khổ nạn của chúng sanh rất nặng.

Việc này chỉ có người bước vào cảnh giới họ mới biết được. Như Hạ Lão, Hoàng Lão họ hiểu được, họ không biết họ sẽ không chịu làm việc này, họ biết cho nên thêm đau khổ họ cũng hoan hỷ. Giúp những chúng sanh khổ nạn này.

Câu cuối cùng: Nhớ Phật Niệm Phật, nhớ niệm Tây Phương Phật A Di Đà và cõi nước đó.

Phật A Di Đà là ai vậy?

Phật A Di Đà chính là chúng ta, câu này chúng ta không thể khiêm tốn, khách sáo, nhúng nhường.

Phải giống thái độ của chư vị Cổ Đức: Ngay thẳng đảm nhận.

Câu A Di Đà Phật này là tiếng Phạn, nó có ý nghĩa gì?

Không phải không thể dịch.

Sự thật là tôn trọng không dịch, cho nên dùng dịch âm, nếu dịch thành ý nghĩa chữ hán thì: A dịch là Vô, Di Đà dịch là Lượng, Phật dịch là trí huệ, dịch là Giác Ngộ. Ý nghĩa của A Di Đà Phật là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ, chính là ý nghĩa này.

Vô lượng trí tuệ vô lượng giác ngộ là ai?

Là chân tâm, là tự tánh, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh.

Ở trong Phật Tánh, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: Hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo. Quý vị thấy trí huệ, đức năng, tướng hảo tất cả đầy đủ, một chút khiếm khuyết cũng không có, đây gọi là A Di Đà Phật. Hết thảy chúng sanh đều có, chỉ là quý vị hiện bị mê thất mà thôi.

Cho nên A Di Đà Phật là thông hiệu của tất cả Chư Phật Như Lai, đều có thể gọi, chỉ cần là Phật, thì đều có thế xưng là A Di Đà Phật, thông hiệu. Nó không phải tên chuyên môn.

Vậy đức A Di Đà Phật ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì sao?

Ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng tu thành.

***