Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

DỰA VÀO OAI THẦN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ!

ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÔN GIẢ NGHĨA LÀ ĐÁNG TÔN KÍNH

TÔN GIẢ NGHĨA LÀ ĐÁNG TÔN KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHẤT THỪA CHÍNH LÀ THÀNH PHẬT!

NHẤT THỪA CHÍNH LÀ THÀNH PHẬT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀ OAI THẦN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ!

LÀ OAI THẦN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không