Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

DỰA VÀO OAI THẦN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT BỒ TÁT

ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ GIA TRÌ BẢO HỘ CỦA PHẬT BỒ TÁT

ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ GIA TRÌ BẢO HỘ CỦA PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không