Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

DỰA VÀO OAI THẦN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT BỒ TÁT

TÔN GIẢ NGHĨA LÀ ĐÁNG TÔN KÍNH

TÔN GIẢ NGHĨA LÀ ĐÁNG TÔN KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHẤT THỪA CHÍNH LÀ THÀNH PHẬT!

NHẤT THỪA CHÍNH LÀ THÀNH PHẬT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ THẾ NÓI KHÔNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ KHÔNG LÀM

VÌ THẾ NÓI KHÔNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ KHÔNG LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không