* ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC

THÌ PHẢI TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Tâm chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, đối với sự, đối với vật thì phải giữ gìn Thanh Tịnh, phải dùng tâm Thanh Tịnh, dùng tâm Bình Đẳng, dùng tâm Chánh Giác. Đây là thâm tâm, tự thọ dụng. Từ Bi là tha thọ dụng. Đối xử với người khác thì phải Từ Bi.

Từ Bi chính là lòng yêu thương. Lòng yêu thương là từ trong Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác sanh ra, gọi là Từ Bi, nó không phải làm việc theo cảm tình. Cho nên sự Từ Bi này, sự yêu thương này vĩnh viễn không thay đổi.

Lòng yêu thương của người thế gian là giả, là gạt người, là gian dối, hôm nay thì thương bạn, ngày mai thì hận bạn, thành ra cái kiểu gì?

Cho nên nó không phải là thật. Sự Từ Bi của Phật, Bồ Tát là thật. Bạn có hủy báng họ, làm nhục họ, tổn thương họ thì họ vẫn Từ Bi, vĩnh viễn không thay đổi. Lòng thương yêu vĩnh viễn không thay đổi thì gọi là tâm Từ Bi. Phải đối xử với mọi người như vậy.

***