ĐOẠN RỒI CHÍNH LÀ PHẬT TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI HỌ LẠI NÂNG CAO LÊN MỘT BẬC

ĐOẠN RỒI CHÍNH LÀ PHẬT TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI HỌ LẠI NÂNG CAO LÊN MỘT BẬC
0