ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

ĐI QUA MỘT RỪNG HOA

MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta nhất định phải nhìn cho thấu thế gian, đây là hư dối, không phải là thật, không có gì là thật cả.

Ngay cả xác thân của chúng ta cũng không phải thật, đều là vô sở hữu, không thể được, huống hồ là vật ngoài thân?

Cho nên ở thế gian này, bất kể là đối với pháp nào, thậm chí là đối với Phật Pháp dứt khoát không có tham luyến.

Phật Pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh đều là đương thể tức không, liễu bất khả đắc.

Trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay: Pháp còn phải buông, huống hồ phi pháp, pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải vĩnh ly, huống hồ pháp thế gian.

Ý nghĩa của vĩnh ly này là không phải bảo chúng ta cự tuyệt, xa lìa nó, thế là bạn đã hiểu sai ý rồi, mà là tuyệt đối không đem nó để ở trong tâm.

Sự thì không quan hệ gì, sự sự vô ngại, đều là giả, không phải thật, dứt khoát không nên để ở trong tâm, trong tâm phải vĩnh ly.

Cách nói của tông môn là đi qua một rừng hoa mà chẳng động lá nào, đây chính là ý này, trong tâm nhất định không có.

Trong tâm tràn đầy trí tuệ, tràn đầy từ bi. Từ bi và trí tuệ là tánh đức, đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh.

Phải đem từ bi và trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh phát huy mạnh mẽ, phổ độ chúng sanh, đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, đây chính là đại viên mãn mà nhà Phật thường nói.

***