ĐÂY LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI GIA TRÌ, NGÀI KHÔNG GIA TRÌ THÌ KHÔNG CÓ NHỮNG NĂNG LỰC NÀY

ĐÂY LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI GIA TRÌ, 

NGÀI KHÔNG GIA TRÌ THÌ KHÔNG CÓ

NHỮNG NĂNG LỰC NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chư Phật Như Lai trong Cõi Thường Tịch Quang ứng thân đến Cõi Thật Báo. Các Ngài hiện Pháp Thân và giáo hoá Pháp Thân Bồ Tát.

Pháp Thân Bồ Tát chưa đoạn tập khí vô thỉ vô minh, nên cõi Báo, Cõi Phương Tiện, Cõi Đồng Cư, Quý Vị đến đó xem, sẽ thấy ngày ngày đều giảng Kinh thuyết pháp. Lên lớp chia sẽ, lấy điều này làm vui không biết mệt nhọc.

Mỗi ngày mỗi người đều có năng lực, tin tức trong mười phương vô lượng vô biên, chúng ta đều có thể thu nhận được hết. Tin tức tuy nhiều, nhưng đều rất rõ ràng không có chút tạp loạn nào, tin tức trong mười phương Thế Giới.

Chúng sanh có duyên có cảm thì chúng ta lập tức có ứng, thật có thể quan tâm được hết. Cha Mẹ, anh em chị em, vợ con từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đều nhìn thấy. Không phải một đời, mà đời đời kiếp kiếp, bạn bè, đồng học những người có duyên với mình.

Duyên này có thiện duyên, có ác duyên, rất phức tạp nhưng đều thấy hết. Đến lúc này, chúng ta một lòng chân thành, một lòng từ bi, nhìn thấy những người này cần giúp đỡ, đều có thể đồng thời giúp đỡ họ.

Đồng thời là gì?

Có thể phân vô lượng vô biên thân. Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì thần thông, trí tuệ đạo lực của chúng ta, có thể nói là gần giống như Phật A Di Đà. Đây là Phật A Di Đà từ bi gia trì, Ngài không gia trì thì không thể có năng lực này.

Ngài gia trì, khiến những năng lực này trong tự tánh đều có thể hiển lộ. Năng lực này là chúng ta vốn có.

***