ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Sự ứng dụng của Liễu Phàm Tứ Huấn chính là Cảm Ứng Thiên. Thiền Sư Vân Cốc đã tặng cho tiên sinh Liễu Phàm tiêu chuẩn công tội.

Tiêu chuẩn công tội là dựa vào Cảm Ứng Thiên để lập ra, cho nên Cảm Ứng Thiên là sự ứng dụng nhân duyên quả báo nói ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn.

Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi ông làm Huyện Trưởng ở Bảo Đệ, ông thúc đẩy nền chính trị nhân từ, chính là điều mà chỗ này nói.

Bản thân ông sống đặc biệt tiết kiệm, dùng bổng lộc của ông để giúp đỡ những người cô quả bần cùng, nhận nuôi những cô nhi, những đứa trẻ có tố chất thông minh thì mời thầy đến chỉ dạy chúng. 

Những đứa trẻ có bẩm tính chậm chạp thì giúp chúng học một số kỹ năng, để khi chúng lớn lên có tinh thông một nghề, có thể mưu sinh, có thể độc lập. Đây mới là cứu giúp thật sự. Cho nên Thánh Nhân thế xuất thế gian, bố thí mà họ làm thuần túy là bố thí pháp.

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện quý vị đều đọc qua, Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất thuộc, trong đó Phật nói bố thí có tính toán, bố thí tài, bố thí bảy báu bằng đại thiên Thế Giới thì công đức cũng không lớn bằng bố thí bốn câu kệ ở trong Kinh.

Đây là đạo lý gì vậy?

Bố thí cúng dường bảy báu bằng đại thiên Thế Giới, chỉ chẳng qua là nuôi thân mạng mà thôi, không liên quan gì với huệ mạng.

Bố thí tài thì chỉ nuôi thân mạng của bạn được một đời cơm no áo ấm, bạn chỉ có thể có được sự hưởng thụ về vật chất, không thể liễu sinh tử, không thể xuất tam giới.

Còn bố thí bốn câu kệ trong Kinh Phật, nếu bạn thật sự sáng tỏ, thật sự thông đạt rồi thì quả thật có thể chuyển cảnh giới, thật sự đúng là có thể giúp bạn siêu phàm nhập Thánh, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, đây là đại bố thí, sao có thể sánh bằng.

***