ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH

NĂNG SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Muôn sự muôn vật khắp biến pháp giới hư không giới, là từ một tự tánh biến hiện ra. Chúng ta đọc trong Kinh Điển Đại Thừa, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm ở đây nghĩa là tự tánh, là chân tâm, bản thể của tất cả pháp là chân tâm.

Tôn Giáo nước ngoài không gọi nó là tánh, không gọi là chân tâm, mà gọi là chân thần, gọi là Thượng Đế. Danh xưng khác nhau, nhưng thực tế là cùng một nghĩa.

Lần này tôi thấy tháng trước có mấy nhà khoa học, mở hội nghị ở Sydney Úc Châu, luận đàm hai ngày, có gởi thư mời cho tôi. Tôi không đi, nhưng phái mấy vị đồng tu đến tham dự, có năm sáu người đi tham dự. Tôi xem ghi chép báo cáo của họ, khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, những báo cáo khoa học này ngày càng tiếp cận Phật Giáo.

Mặc dù họ là tín đồ Tôn Giáo, nói rằng: Thượng Đế tức là tôi, tôi tức là Thượng Đế. Tôi là Thượng Đế, quý vị cũng là Thượng Đế.

Thấy báo cáo này, giống với những gì trong Phật Giáo đại thừa nói: Tất cả chúng sanh vốn là Phật, ba ngàn năm trước Đức Phật đã nói như vậy. Hiện nay các nhà khoa học, có một số là tín đồ Tôn Giáo, họ thừa nhận Thượng Đế không phải một người điều này trước đây tôi chưa từng nghe, nên ngày càng gần với tư tưởng của Phật Giáo đại thừa, đây là thật. Chủ tạo vật thật sự là ý niệm, trong Kinh nói tâm hiện thức biến. Tâm chính là chân tâm, nghĩa là pháp tánh, năng sanh năng hiện.

Khi khai ngộ Đại Sư Huệ Năng nói: Đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh này chính là pháp tánh, nghĩa là bản tánh chân như, năng sanh vạn pháp. Trong Hoàn Nguyên Quán nói, nguồn gốc của Vũ Trụ là nhất niệm bất giác. Nhất niệm bất giác này là A lại da sanh ra, toàn thể vũ trụ xuất hiện.

Sau khi xuất hiện, đây là gì?

Là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, cả ba hiện tượng điều xuất hiện. Bất cứ hiện tượng nào đều có ba đặc tánh, thứ nhất là chu biến pháp giới. Vì chúng ta biết, bất luận là vật chất hay tinh thần, nó đều có tần suất.

Nên hiện nay các nhà khoa học phát hiện là vũ trụ, họ đưa ra một lý luận: Lý luận dây đàn. Lý luận này giống như khi đàn, khi ta gảy nó có chấn động.

Muôn sự muôn vật giữa vũ trụ, vì sao có nhiều sự bất đồng đến thế?

Đây là tần suất không giống nhau, tất cả đều thuộc về chấn động. Chấn động này hiện nay khoa học gọi là năng lượng, vì chấn động nên mới xuất hiện hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất và hiện tượng tự nhiên.

Tam tế tướng của A lại da, nghiệp tướng của A lại da chính là chấn động, lúc động chúng ta gọi nó là khởi tâm động niệm. Nó vô cùng vi tế, bản thân chúng ta không cách nào phát giác được, chấn động cực kỳ vi tế.

Tốc độ chấn động này, chỉ cần vừa động nó liền chu biến pháp giới. Nói cách khác, bất cứ tốc độ nào đều không sánh bằng chấn động của tâm niệm này. Ánh sáng của mặt trời đến địa cầu phải mất tám phút, cự ly không xa lắm, nhưng ý niệm chúng ta vừa chấn động là chu biến pháp giới, nên cảm ứng đạo giao với tất cả Chư Phật Bồ Tát, không thể nghĩ bàn.

Đặc tánh thứ hai là xuất sanh vô tận. Nói như chúng ta hiện nay là biến hóa vô cùng, quả là không thể nghĩ bàn. Trong sự biến hóa này, mặc dù là ức vạn năm nay, không có hai hiện tượng dao động nào biến hóa hoàn toàn tương đồng.

***