DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ, KHÔNG PHẢI VỌNG TÂM, KHÔNG PHẢI PHIỀN NÃO, QUẢ BÁO, CHÚNG SANH

DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ, KHÔNG

PHẢI VỌNG TÂM, KHÔNG PHẢI

PHIỀN NÃO, QUẢ BÁO, CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

A Di Đà Như Lai chân thật thanh tịnh vô lượng công đức danh hiệu sanh. Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà kết duyên với chúng ta. Chúng ta có chân tâm, chúng ta có Phật duyên, Phật duyên này là vô lượng công đức chân thật thanh tịnh.

Danh Hiệu Phật A Di Đà, không phải vọng tâm, không phải phiền não, quả báo, chúng sanh. Không giống nhau.

Thí như hữu nhân, đây là câu chuyện trong Kinh Phật, bị độc tiển sở trúng, trên mũi tên này có bôi thuốc độc, triệt cân phá cốt, là bị trúng độc rất nặng. Nhược văn diệt trừ dược cổ thanh, tức tiển xuất độc trừ.

Nghe đến tiếng trống thuốc diệt trừ, nghe đến tiếng trống này, thì mũi tên độc này tự nhiên ra khỏi thân, không cần nhổ, mà nó tự rớt ra, vết thương của họ sẽ liền lại. Trong Kinh Phật có câu chuyện như vậy. Khởi khả đắc ngôn, bỉ tiển thâm độc lợi, văn cổ âm thanh bất năng bạt tiển khử độc dã.

Những người thường chẳng phải đều có kiến giải như vậy sao?

Vì sao vậy?

Vì họ chưa thấy lần nào, quý vị nói những lời này chỉ là ngụ ngôn, làm gì có chuyện này?

Đây gọi là Phật Pháp khó tin.

Làm sao bảo người ta tin tưởng được?

Người có niềm tin là người thật sự có phước báo. Người không tin bỏ qua cơ hội trước mặt, thật đáng tiếc.

Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Tín vi đạo nguyên công đức mẫu. quý vị tin Phật Pháp, cung kính Chư Phật Bồ Tát, thì cuộc đời của quý vị, rất có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, lìa khổ được vui. Tín tâm thật vô cùng khó lập. Cho nên Thế Tôn bốn mươi chín năm tận tình khuyên bảo dạy dỗ.

Trong Kinh thường nói: Phật không độ được những người không có duyên với Ngài.

Ai là người không có duyên với Phật?

Người dùng vọng tâm là không có duyên, không tin tưởng là không có duyên, không lý giải được là không có duyên, không y giáo phụng hành không có duyên. Đây là những người không có duyên. Người có thiện căn phước đức như vậy, cần phải tu tập thời gian rất dài, họ mới có sức mạnh.

***