CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT,

CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Có thể chịu khổ, sẽ có thể trì giới. Chẳng thể chịu khổ, sẽ không thể trì giới. Chắc chắn quý vị sẽ phá giới, phạm giới. Vì thế, lấy giới làm thầy, dùng khổ để phụ trợ quý vị trì giới, thành tựu tịnh giới thì quý vị mới có thể đắc định. 

Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, quý vị mới có thể thành tựu. Nếu không có giới, Phật Pháp sẽ biến thành Phật Học.

Chư vị phải biết có giới là học Phật, chẳng có giới là Phật Học. Không có giới, sẽ không có định, chẳng có huệ, coi Phật Học một loại học thuật bậc nhất trong thế gian để nghiên cứu, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta, sai mất rồi, toàn thể Phật Pháp bị biến chất.

Do vậy, hiện tại tìm kiếm Phật Pháp trên thế gian, đến nơi đâu để tìm?

Tìm không ra. Thời cổ, đến nơi nào cũng tìm được. Tất cả Tự Viện Am Đường đều là trường học, giống như hiện thời gọi là Trường Học chuyên khoa, quý vị muốn học thứ gì, quý vị đến trường đó để học. Núi Thiên Thai ở tỉnh Chiết Giang là trường chuyên khoa của Tông Pháp Hoa, quý vị thích Kinh Pháp Hoa thì đến núi Thiên Thai.

Thích Kinh Hoa Nghiêm thì đến núi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài là trường chuyên khoa của Tông Hoa Nghiêm. Thích Pháp Tướng Duy Thức, quý vị đến Chùa Đại Từ Ân ở Trường An, hiện thời là Tây An. Huyền Trang Đại Sư, Khuy Cơ Đại Sư đều dạy học nơi đó.

Thích Tịnh Độ, Huệ Viễn Đại Sư mở trường chuyên khoa ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Gần như mỗi Tự Viện Am Đường đều có khóa trình chủ tu, quý vị đến nơi đó, thật sự có cao nhân hướng dẫn, chỉ dạy, quý vị đi cầu học, có thể y chỉ, thân cận thiện tri thức ở nơi đó. Hiện thời không có.

Lúc tôi học Phật, muốn tìm một nơi, nhưng tìm không ra. Đi khắp nơi trên cả thế giới, tìm năm mươi chín năm vẫn chưa tìm ra. Kể ra vận số cũng còn khá, được mấy vị cư sĩ hộ trì, chẳng đến nỗi phải hoàn tục. Nếu không, chẳng có đường nào để đi.

Học hết sức nhọc nhằn. Điều khó có là thuở đầu tôi thân cận ba vị thầy, theo thầy mười ba năm, đặt vững căn bản. Chẳng có mười ba năm vun bồi căn cội ấy, nếu muốn tự học, sẽ chẳng thể nào, mà cũng chẳng có cách nào.

Vì thế, Cổ Nhân nói: Thập tải hàn song, nhất cử thành danh mười năm khổ nhọc, thi đậu, thành danh là có đạo lý. Không có mười năm công phu, đã thế, mười năm còn phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, quý vị mới có thể thành tựu. Người hiện thời khác hẳn tiền nhân, cũng chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, ưa chuộng học rộng nghe nhiều.

***