CHÚNG TA PHẢI THẬT LÀM, PHẢI NÓI, TẤT CẢ KHÔNG LÌA BỎ HIẾU, ĐỄ, ĐẠO ĐỨC

CHÚNG TA PHẢI THẬT LÀM,

PHẢI NÓI, TẤT CẢ KHÔNG

LÌA BỎ HIẾU, ĐỄ, ĐẠO ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Con người nếu thật sự biết hiếu thảo, bất luận là vào lúc nào, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, họ đều phải cẩn trọng.

Tại sao vậy?

Nếu như không thiện, tự bản thân sẽ biết giác ngộ, hối lỗi với cha mẹ. Cái lực ràng buộc này rất lớn.

Tâm hạnh bất thiện thì có lỗi với lão sư. Hết thảy các thiện pháp, nếu theo duyên mà nói, là từ ở chỗ này mà sanh ra.

Từ ở trên nhân mà nói, điều này Phật Pháp nói rất hay, không tham, không sân, không si là ba thiện căn.

Ba thiện căn vẫn còn ba thiện duyên. Duyên là luân thường tám đức, thông thường chúng ta nói là đạo đức.

Hiếu đễ đạo đức là ba thiện duyên. Bây giờ chúng ta phải biểu diễn, chúng ta phải thật làm, phải nói, tất cả đều không lìa bỏ hiếu đễ đạo đức. Kinh Điển cũng từ chỗ này mà nói.

***