CHÚNG TA GẶP TAI NẠN, PHẬT CÓ THỂ HÓA GIẢI, NẾU KHÔNG THỂ HÓA GIẢI, PHẬT KHÔNG PHẢI TỪ BI

0