CHỨNG ĐƯỢC PHÁP THÂN RA KHỎI MƯỜI PHÁP GIỚI, THOÁT KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

CHỨNG ĐƯỢC PHÁP THÂN RA KHỎI MƯỜI PHÁP GIỚI, THOÁT KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO
0