CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ TÂM THÀNH KÍNH ĐỐI VỚI PHẬT BỒ TÁT, NHƯ VẬY LÀ CHÚNG TA CÓ DUYÊN VỚI PHẬT BỒ TÁT

0