CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY

CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vô Lượng Thọ biểu tam tế nhất như, Niết Bàn thường trụ chi pháp thân bổn thể Vô Lượng Thọ biểu thị ba đời giống hệt như nhau, pháp thân bổn thể thường trụ Niết Bàn. 

Tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng có thể nói là lý thể được chứng bởi tam thế Chư Phật. Lý thể ấy thường được gọi là chư pháp thật tướng, tức là chân tướng của hết thảy các pháp, chẳng hề mê tín.

Khoa học và triết học hiện tại đang nghiên cứu những gì?

Chân tướng của vũ trụ và vạn vật. Trải qua nhiều niên đại như thế, những triết học gia và khoa học gia xưa nay trong ngoài nước đã nghiên cứu, có thể nói là họ đã đạt thành tựu khá khả quan. Nhưng còn có khá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp.

Nói tới khởi nguyên của vũ trụ, các khoa học gia hiện đại cho rằng có một vụ bùng nổ lớn big bang, nhưng thuyết bùng nổ lớn ấy chẳng thể nói trọn vẹn, cái gì đã bùng nổ?

Do nguyên nhân nào mà bùng nổ?

Chẳng thể giảng rõ ràng những điều ấy.

Nói big bang là chỉ nhìn vào một hiện tượng, quan sát thấy bằng viễn vọng kính: Trong vũ trụ, thấy tất cả những tinh cầu bùng nổ ấy dường như đều ở quá xa chúng ta. Đây là một hiện tượng bùng nổ, do nhìn từ chỗ này mà lập ra thuyết ấy. Thuyết ấy chẳng thể nói trọn vẹn, chỉ do tạm thời quan sát hiện tượng mà có được kết luận như vậy, vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.

Hiện thời, Lượng Tử Lực Học Quantum Mechanics lại phát hiện, phát hiện gì vậy?

Phát hiện hiện tượng vật chất sanh khởi là vô trung sanh hữu từ trong không mà sanh ra có, tốc độ vô cùng nhanh chóng, sau khi sanh ra, bèn tiêu diệt trong khoảng Sát na. Cách nói này hết sức giống với những điều được giảng trong Kinh Phật.

Bởi lẽ, Phật Pháp giảng nguyên khởi của vũ trụ là A lại da nguyên khởi, A lại da là gì vậy?

Hiện thời, A lại da quả thật đã bị các nhà lượng tử lực học phát hiện.

Nhưng còn có một vấn đề: A lại da do đâu mà có?

Họ chẳng có cách nào khám phá, nhưng Kinh Phật có thể nói rõ: A lại da do đâu mà có?

Vì sao có A lại da?

Do vậy, thuở ấy, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp với tôi, đã bảo Thích Ca Mâu Ni Phật là một bậc đại triết học gia. Tôi học Triết với cụ, chúng tôi muốn tìm triết học gia, chẳng tìm Tôn Giáo, không tìm đến mê tín.

Cụ nói: Thích Ca Mâu Ni là đại triết học gia, Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học cả thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi được cụ uốn nắn quan niệm sai lầm trước kia như vậy, tôi cứ tưởng Phật Giáo là Tôn Giáo, mê tín, cụ đã chuyển đổi quan niệm sai lầm ấy. Tôi học Phật từ lúc bắt đầu học với thầy Phương cho tới nay là năm mươi chín năm, sang năm là một giáp.

Năm mươi chín năm học tập, chứng tỏ lời thầy nói là thật, chẳng giả. Vì thế, tôi nhớ mãi không quên ân đức của thầy.

Nếu không được thầy chỉ dẫn, làm sao chúng tôi biết trên thế giới có thứ tốt đẹp như vậy, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, quý vị nói có đáng tiếc lắm không?

Bao nhiêu người bỏ lỡ. Hiện thời, chúng tôi đã nghiên cứu, học tập Phật Giáo năm mươi chín năm, phát hiện nó không là đỉnh cao nhất trong triết học, mà còn là khoa học đạt tới đỉnh cao nhất. Những vấn đề mà khoa học và triết học hiện tại chẳng thể giải quyết, đều có toàn bộ lời giải đáp trong Kinh đại thừa.

Khoa học gia phát hiện vấn đề ấy, chúng ta mở Kinh Phật ra xem thấy ngày càng gần gũi, rốt cuộc họ có thể đạt tới cảnh giới của Phật hay chăng?

Chẳng thể nào.

Vì sao chẳng thể?

Trong Kinh đại thừa, Đức Phật đã giảng: Ý thức là tâm phân biệt, năng lực của tâm ý thức rất lớn, chúng ta hãy nghĩ thức thứ sáu tức ý thức, bên ngoài có thể duyên khắp pháp giới hư không giới. Khoa học hiện thời gọi điều này là hoằng quan thế giới đại vũ trụ, vũ trụ vĩ mô, macrocosm.

Quý vị có thể phan duyên toàn bộ vũ trụ, bên trong quý vị có thể duyên tới A lại da. Hiện thời, lượng tử lực học đã thật sự duyên đến A lại da.

***