* CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI ĐÂY CHÍNH LÀ TÁNH ĐỨC

CHÂN THÀNH, THANH TỊNH,

BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC,

TỪ BI ĐÂY CHÍNH LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Pháp là gì vậy?

Nếu như dùng lời hiện tại dễ dàng hiểu rõ mà nói, chính là pháp tắc tự nhiên, trong Kinh Phật không nói tự nhiên, mà nói pháp nhĩ như thị.

Trong bổn Kinh đã nói ra tám chữ tự nhiên, ý nghĩa rất sâu rất rộng, cái tự nhiên này chính là tương ưng với tánh đức, đó là tự nhiên. Ngày nay tư tưởng hành vi của chúng ta trái ngược với tánh đức, trái với tánh đức thì phá hoại tự nhiên, phá hoại tánh đức.

Chư Phật Bồ Tát ở trong sáu đường, ở trong mười Pháp Giới là tùy loại hiện thân, tùy cơ nói pháp, các Ngài là tùy thuận pháp tánh, cho nên các Ngài được đại tự tại. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm trái ngược với pháp tánh.

Nếu như bạn muốn hỏi pháp tánh rốt cuộc là cái gì?

Tôi cũng không thể nói ra được, thế nhưng tôi có thể nói với bạn, ở trên cây cột này của chúng ta viết lên mười chữ mà trên tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng:

Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi, đây chính là tánh đức. Bạn có thể khởi tâm động niệm đều tùy thuận mười chữ này, không rời khỏi mười chữ này, vậy thì bạn chân thật đang học Phật, bạn chân thật đang trì giới.

Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta hoàn toàn trái ngược với mười chữ này, thì là bạn đang tạo nghiệp.

***