CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY?

CĂN BẢN LÀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Làm thiện mà hữu tâm thì phước báu này rất nhỏ, hữu tâm tạo ác thì ác báo đó rất nặng. Đây là chân lý. Hiểu rõ đạo lý này rồi, Tổ Sư Đại Đức trong Tông Môn Giáo Hạ dạy bảo chúng ta tu từ căn bản.

Căn bản là gì vậy?

Căn bản là tâm.

Hữu tâm, vô tâm, tâm đó là tâm gì vậy?

Là tâm tự tư tự lợi sẽ cảm quả báo như vậy. Nếu như một người hoàn toàn không có tâm tự tư tự lợi nữa thì bạn tạo thiện, tạo ác đều là lợi ích chúng sanh.

Thiện ác đó là gì?

Là phương tiện. Đó chính là tâm Bồ Tát, đó chính là đạo của Như Lai, không phải vì mình.

Cha mẹ dạy con cái, có khi dùng pháp thiện, cũng có khi dùng pháp ác. Khen thưởng chúng, yêu thương chúng là pháp thiện. Có lúc mắng chúng, đánh đập chúng là pháp ác.

Bất kể dùng pháp gì cũng là để thành tựu chúng, giúp đỡ chúng, không hề có mảy may ác ý. Tâm của Phật Bồ Tát còn thuần khiết hơn, một chút vì bản thân cũng không có, hoàn toàn là giúp đỡ chúng sanh, đây mới là tự tại đích thực, mới là tùy duyên thực sự.

Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là phải có trí tuệ cứu cánh viên mãn, cần phương tiện khéo léo cao độ. Pháp môn phương tiện dù nhiều, gốc của nó chính là chân thành, từ bi.

Nhà Phật nói, tám mươi bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, gốc chính là chân thành, từ bi. Cho nên nhà Phật nói từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Phương tiện là vô lượng vô biên, gốc chỉ có một.

Tâm từ bi chân thành, dứt khoát không có mảy may vì bản thân. Còn có một tâm niệm vì bản thân, tâm đó là tâm luân hồi, đó là tâm phàm phu. Tu từ căn bản chính là phải bắt đầu ngay từ chỗ này, phải nhổ trừ sạch sẽ tự tư tự lợi.

***