* CÁC NGÀI CHÂN THẬT TỪ BI ĐẾN TỘT ĐỈNH, QUAN TÂM YÊU THƯƠNG ĐẾN TỘT ĐỈNH

CÁC NGÀI CHÂN THẬT TỪ BI

ĐẾN TỘT ĐỈNH, QUAN TÂM

YÊU THƯƠNG ĐẾN TỘT ĐỈNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong Pháp Đại Thừa, vừa quay đầu lại thì siêu phàm nhập thánh, Kinh nói Bồ Tát Sơ Trụ, chân thật đã quay đầu.

Sơ Trụ gọi là phát tâm trụ, chân thật từ mê quay đầu đến giác ngộ. Mê mới có sáu cõi, mới có mười Pháp Giới. Từ mê quay đầu, chính là từ sáu cõi hay từ mười Pháp Giới quay đầu lại.

Vừa quay đầu thì vào Pháp Giới Nhất Chân, đó là điều Chư Phật Như Lai kỳ vọng chân thành đối với tất cả chúng sanh, hy vọng chúng ta ngay một đời này siêu phàm nhập Thánh. Các Ngài chân thật từ bi đến tột đỉnh, quan tâm thương yêu đến tột đỉnh.

Các Ngài lấy pháp chân thật chí thiện truyền thụ cho chúng ta, hy vọng chúng ta một đời đạt đến thành tựu chí thiện viên mãn, đây là tâm nguyện của Phật. Chúng ta từ tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm quay đầu lại chánh tri chánh kiến, Kinh Pháp Hoa gọi là Phật chi tri kiến, tức tri kiến trên quả địa của Như Lai.

***