BỞI VÌ CÓ PHƯỚC BÁO LỚN NHƯ VẬY, ĐÁNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN NGƯỜI KHÁC CÚNG DƯỜNG, ĐỂ HỌ TU PHƯỚC

BỞI VÌ CÓ PHƯỚC BÁO LỚN

 NHƯ VẬY, ĐÁNG ĐƯỢC TIẾP

NHẬN NGƯỜI KHÁC CÚNG

DƯỜNG, ĐỂ HỌ TU PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ở đây nói Đức Phật là phước tuệ nhị túc tôn. Nếu chúng ta muốn học theo Ngài, như vậy sẽ có phước báo, sẽ có trí tuệ. Học theo Ngài, tuyệt đối không sai lầm. Quý vị có trí tuệ, bất luận làm ngành nghề nào đều hưng thịnh, mà còn tiết kiệm công sức, căn bản không cần lo lắng.

Bởi thế trong xã hội hiện tại, tôi không hy vọng nhiều, chỉ cần có hai mươi người học Phật chân chánh. Như các xí nghiệp giống quý vị, có được hai mươi xí nghiệp thực hành giáo dục Phật Giáo, Phật Giáo sẽ được hưng khởi. Hai năm trước tôi dạy ông Hồ Tiểu Lâm, tôi để ông làm một thí nghiệm, ông thử xem, ông đã thử nghiệm thành công.

Lưu Tổng ở Thanh Đảo đã thử nghiệm thành công, trong nước có thể có hai mươi xí nghiệp, thí nghiệm ba nền tảng của truyền thống xưa, làm thành công, như vậy có thể lôi kéo theo toàn quốc, lôi kéo theo toàn thế giới, đây là công đức. Đây thực sự là bậc cứu thế, là sự nghiệp lớn cứu quốc gia, cứu dân tộc, cứu thế giới, rất đáng để làm.

Bởi vì có phước báo lớn như vậy, đáng được tiếp nhận người khác cúng dường, để họ tu phước.

Trong sự cúng dường, Đức Phật nói rất hay: Trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng nhất.

Như vậy chúng ta biết, cúng dường lấy gì làm chủ?

Y giáo tu hành là bậc nhất, đây gọi là chơn chánh cúng dường, ngoài ra đều không quan trọng. Chúng ta y theo giáo huấn Đức Phật, tinh tấn tu hành. Thực hành trong cuộc sống gia đình, gia đình mỹ mãn.

Thực hành vào bản thân, được mạnh khỏe sống lâu. Thực hành trong sự nghiệp, sự nghiệp thuận lợi, đây đều gọi là chơn chánh cúng dường. Cúng dường không phải đến trước Phật cúng mấy cành hoa, đốt vài nén nhang. Đó là giả, là hình thức, có cũng được, không có cũng được, không cần thiết, quan trọng nhất là y giáo phụng hành.

***