A LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT, BỒ TÁT, PHẬT LÀ PHẬT TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI

A LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT, BỒ TÁT, PHẬT LÀ PHẬT TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI
0